top of page

PRAWO KARNE

 

- Konsultacje i porady prawne w zakresie prawa karnego.

- Sporządzanie apelacji, zażaleń i kasacji.

- Zapewnienie pełnej obsługi w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego.

- Pomoc w przygotowywaniu prywatnych aktów oskarżenia.

- Sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karne i skarbowe.

- Obrona w postępowaniach wykonawczych.

- Wnioski i zażalenia w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu,

  o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

INWESTYCJE BUDOWLANE

 

- Reprezentacja inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji.

- Negocjowanie warunków nabywania nieruchomości, przygotowywanie projektów umów w tym zakresie, reprezentowanie

  przy ich zawieraniu.

- Reprezentowanie przed sądem w procesach cywilnych związanych ze sporami wynikającymi z realizacji umów.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

- Reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego.

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Usługi prawne obejmujące wszystkie aspekty prawa nieruchomości, tj. nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych niezabudowanych, najem, dzierżawa, leasing, projekty inwestycyjne dotyczące zarówno obiektów biurowych jak i handlowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Prowadzenie spraw tzw. reprywatyzacyjnych, których przedmiotem jest przywrócenie tytułu prawnego do nieruchomości lub przywrócenie własności przedsiębiorstw osobom, które na mocy różnorodnych aktów prawnych i pozaprawnych utraciły ich własność.

Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz prowadzenie postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

 

PRAWO PRACY

 

Przygotowywanie projektów umów o pracę.

 

Doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z uwzględnieniem problematyki zwolnień grupowych.

 

Obsługa prawna ewentualnych sporów sądowych ze stosunku pracy.

 

PRAWO RODZINNE

 

- Sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia

  alimentów.

- Sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich.

- Sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa, podział majątku małżeńskiego, przysposobienie, jego

  rozwiązanie i unieważnienie.

- Sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z

  dziećmi.

- Sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa, Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

PRAWO CYWILNE

 

Ubezpieczenia, dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne,

 

PRAWO SPADKOWE

 

 

bottom of page