top of page

PRAWO KARNE

 

- Konsultacje i porady prawne w zakresie prawa karnego.

- Sporządzanie apelacji, zażaleń i kasacji.

- Zapewnienie pełnej obsługi w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego.

- Pomoc w przygotowywaniu prywatnych aktów oskarżenia.

- Sprawy o wykroczenia oraz o przestępstwa karne i skarbowe.

- Obrona w postępowaniach wykonawczych.

- Wnioski i zażalenia w sprawach o odroczenie wykonania kary lub przerwę w jej wykonaniu,

  o warunkowe przedterminowe zwolnienia, jego odwołanie, zatarcie skazania i ułaskawienie.

bottom of page