top of page

PRAWO RODZINNE

 

- Sprawy z zakresu stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, przysposobienia, opieki i kurateli oraz dochodzenia alimentów.

- Sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich.

- Sprawy o rozwód i separację oraz unieważnienie małżeństwa, podział majątku małżeńskiego, przysposobienie, jego rozwiązanie

  i unieważnienie.

- Sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów z dziećmi.

- Sprawy związane z ustalaniem i zaprzeczeniem ojcostwa, Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

 

bottom of page